CloseMaximizeMinimize تبلیغات سیستم
دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ - با تفسیر - استخاره - با معنی
دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ | مرتب بر اساس حروف آخر ابيات | Moratab bar asase horofe akhare abyat | Sorted based on the last verse Characters
تفال - Tafaol - به سه زبان - in Three languages - فارسی - finglish - English | مقدمه

قابل توجه علاقمندان به شعر حافظ لازم پيش از تفال مجدد :
1- پنج صلوات بفرستيد
2- سوره حمد را خلوص نيت بخواندي
3- بر شهداي اسلام صلوات بفرستيد
4- ضمن خلوص قلب نيت کنيد
5- از قبل صفحات زوج و فرد را درنظر بگيريد و آنگاه ديوان را بگشاييد.

1- Dispatch Five Salavat
2- Read Sura Hamd with Sincerity
3- Dispatch salavat for Quran martyrs
4- the purity of your intentions Heart
5- before even and odd pages, and then consider the open court.

لطفا دیدگاه ارزشمند خود در خصوص دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ بفرمایید(مشاهده آرشیو سری اول و سری دوم و سری سوم )
تبلیغات - Tablighat - Advertise
قضاي عشق | د
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
مرا مي دگر باره از دست بردهزار آفرين بر مي سرخ باد
بنازم بدستيکه انگور چيدمرا از قضا عشق شد سرنوشتمزندم ز حکمت که در وقت مرگ
برو زاهد خرده بر ما مگير
چنان زندگاني مکن در جهانشود مست وحدت ز جام الست
به من باز بنمود مي دستبردکه از روي من رنگ زردي ببردمريزاد پايي که در هم فشردقضاي نوشته نشايد ستردارسطو دهد جان چو بيچاره کردکه کار خدايي نه کاريست خردکه چون مرده باشي نگويند مردهرآن کو چو حافظ مي صاف خورد

توضيحات :
از دست برد ( ازخودبي خود کرد ) باز بنمود ( مجددا مست شدم باز شراب به من چيرگي نشان داد ) دستبرد ( دستبرد نشان دادن ) سترد ( پاک کرد )مي سرخ ( شراب قرمز ) بنازم ( قربان گردم ) مريزاد ( هلاکو نابود نشود فعل دعايي ) ارسطو ( شاگر افلاطون استاد اسکندر حکيم يوناني ) معني بيت 1( مرا شراب بار ديگر از خود بي خود کرد و باز شراب برمن چيرگي نشان داد ) معني بيت 4( سرنوشت من از ابتدا عشق و عاشقي بوده است پس قضا و قدر نوشته شده را نمي توان پاک کرد ) معني بيت 5( از استادي و حکمت و طب دم مزن زيرا دروقت مرگ ارسطو با آن همه علوم و فنون که داشت به حالت بدبختي جان داد ) معني بيت 7( در دنيا چنان زندگاني مکن تا مردي نگويند بهتر که مرد و يا به بدي نام تورا ببرند )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

برچسبها : قضای - عشق
نوشته شده توسط حافظ شناس در یکشنبه 05 آبان 1387 ساعت 00:10
مهر سيه چشمان | د
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شدرقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشتمرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودندخدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخشمجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزمشراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقیمشوی ای دیده نقش غم ز لوح سینه حافظ قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شدمگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شدهر آن قسمت که آن جا رفت از آن افزون نخواهد شدکه ساز شرع از این افسانه بی​قانون نخواهد شدکنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شددلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شدکه زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد

توضيحات :
فضاي آسمان ( فرمان قضا و قدرسرنوشتازلي دستور روزگار ) رقيب ( حريف – دشمن ) آزار ( جفا ) آه سحر خيزان ( دود دل عاشقان ) سوي گردون ( به آسمان به گوش فلک ) ازل ( آغاز – ابتدا ) نفرمودند ( امر نکردند دستور ندادند ) قسمت ( نصيب بهره ) محتسب ( مامور شرع ) ساز شرع ( نظام دين ) دف ( دايره زنگي ) قانون ( نوعي ساز نظم و قاعده ) چون نخواهد شد ( به سبب آنکهمهيا نخواهد شد ) لوح سينه ( پهنه – سينه ) دلدار( محبوب ) زنگ خوننخواهد شد (رنگ خون از آن بيرون نمي رود ) معني بيت 2( دشمن برمن ستم رواداشته است و راه سازش و صلحرا بسته آيا دو دل عاشقان شب زنده دار به گوش فلک نمي رسد) معني بيت 7( اي چشم اشک آلود مدال عشق را از پهنه سينه حافظ پاک مکنزيرااين اثر از ضربه تيغ محبوب است و رنگ آن شستني و پاک کردني نيست )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

برچسبها : مهر - سیه - چشمان
نوشته شده توسط حافظ شناس در شنبه 04 آبان 1387 ساعت 23:38
بر آستان تو | د
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
مرا به وصل تو گر زانکه دسترس باشد برآيتان تو غوغاي عاشقان چه عجبچه حاجتست به شمشير قتل عاشق رااگر به هر دو جهان يکنفس زنم با دوستاز اين هوس که مرادست بخت کوتاهست ره خلاص کجا باشد آن غريقت راهزار بار شوم آشنا و ديگر بار دگر ز طالع خويشم چه ملتمس باشد که هرکجا شکرستان بود مگس باشدکه نيم جان ما ريم کرشمه بس باشدمرا ز هر دو جهان حاصل آن نفس باشدکي ام به سرو بلند تو دسترس باشدکه سي محنت عشقش ز پيش و پس باشدمرا ببيند و گويد که اين چه کس باشد

توضيحات :
را ( اختصاص برابمن = متمم ) طلالع ( بخت ) ملتمس ( مطلوب ) آستان ( درگاه ) غوغا ( آشوب ) چه عجب ( جاي تعجب نمي باشد ) شکرستان ( استعاره از معشوق ) مگس ( استعاره از عاشق ) حاجت ( نياز ) کرشمه ( ناز ) يک نفس زنم ( اندک زماني بادوست و محبوب باشم ) حاصل ( نتيجه) هوس ( ارزوي جانان ) دست کوتاه ( قدرت نداشتن ) محنت ( رنج ) غربقت ( غريق تو غرق شده عشق تو ) معني بيت 1( اگرقدرترسيدن به وصال تو رداشتم ديگراز اين بيشتر ابختم چه م يخواستم ) معني بيت 2( غوغاي عاشقان بر درگاه تو جاي تعجب نمي باشد زيرا هرکجا که شکرستان باشد مگس جمع مي شود )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

برچسبها : آستان
نوشته شده توسط حافظ شناس در شنبه 04 آبان 1387 ساعت 23:37
کمال سر محبت | د
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کندکمال سر محبت ببین نه نقص گناهز عطر حور بهشت آن نفس برآید بویچنان زند ره اسلام غمزه ساقیکلید گنج سعادت قبول اهل دل استشبان وادی ایمن گهی رسد به مرادز دیده خون بچکاند فسانه حافظ که اعتراض بر اسرار علم غیب کندکه هر که بی​هنر افتد نظر به عیب کندکه خاک میکده ما عبیر جیب کندکه اجتناب ز صهبا مگر صهیب کندمباد آن که در این نکته شک و ریب کندکه چند سال به جان خدمت شعیب کندچو یاد وقت زمان شباب و شیب کند

توضيحات :
کمال سر محبت ( کمال راز عشق ) فضول (عيب جوي بيهوده گو ) عيب کند (خرده بگيرد ) نقص ( کاستي ) بي هنر ( بي کمال ) حور ( سياه چشم زيبا) عبير ( عطر ) جيب ( گريبان ) صهبا( شراب ناب ) صهيب ( ابويحي صهيب بن سنان رومي از صحابه رسول خدا ) ريب ( شک و ترديد ) مباد (نبايد ) وادي ايمن ( سرزميني که حضرت موسث نداي حقرا شنيد ) شبان وادي ايمن ( کنايه ازحضرت موسي ) شعيب ( پيامبري که حضرت موسي خدمتاو کرده اند ) فسانه ( قصه ) شيب ( زمان پيري ) شباب ( جواني ) معني بت 1( آن بيهوده گويي که مرا به رندي و عشقعيب مي کنددر واقع به اسرار اهل غيب اعتراض دراد ) معني بيت 2( به کمال راز عشق من بنگر نه کاستي و زشتي گناهم زيرا آن کس که هنر و کمالي ندارد زبان به اعتراض و عيب جويي مي گشايد )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

برچسبها : کمال - محبت - سر
نوشته شده توسط حافظ شناس در شنبه 04 آبان 1387 ساعت 23:20
ارباب امانت | د
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
گوهر مخزن اسرار همان است که بودعاشقان زمره ارباب امانت باشنداز صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبحطالب لعل و گهر نیست وگرنه خورشیدکشته غمزه خود را به زیارت دریابرنگ خون دل ما را که نهان می​داریزلف هندوی تو گفتم که دگر ره نزندحافظا بازنما قصه خونابه چشم حقه مهر بدان مهر و نشان است که بودلاجرم چشم گهربار همان است که بودبوی زلف تو همان مونس جان است که بودهمچنان در عمل معدن و کان است که بودزان که بیچاره همان دل​نگران است که بودهمچنان در لب لعل تو عیان است که بودسال​ها رفت و بدان سیرت و سان است که بودکه بر این چشمه همان آب روان است که بود

توضيحات :
حقه مهر ( آوند مهر و کحبت ) ( مهر مهر= جناس خطي با اختلافي ) مخزن اسرار ( گنجينه راز) زمره( گروه –دسنه ) لاجرم ( ناچار ) چشم گهر بار ( چشم اشک آلود ) بوي زلف ( بوي گيسوي محبوب ) مونس ( همدم انيس ) طالب ( جوينده ) غمزه ( کرشمه ) دل نگران ( پريشان ) عيان ( ظاهر ) زلف هندو ( گيسوي سياه دلبر ) رهنزند ( راه نزند ربودندل عاشق ) سيرت( روش ) سان ( شيوه ) خوبانه چشم ( اشک خونين ) معني بيت 3( از پيام آور عاشقو معشوقيعني باد بهاري سوال کن تابداني که شب تا صبح که بوي دلاويز گيسويتو همراه باد مي آيد تمام شب مونس جان من است ) معني بيت 7( گفتم که گيسوي سياه دلفريب تو از اين پس راهزن دلها نمي ياشد اما سالها گذشت و اين هندوي راهزن به همان روشو شيوه خودادامه مي دهد )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

برچسبها : ارباب - امانت
نوشته شده توسط حافظ شناس در شنبه 04 آبان 1387 ساعت 23:19
تبلیغات - Tablighat - Advertise
نوشته هاي پيشين
:: توجه :: براي مشاهده هر پوشه يا مطلب کافيست بروي عنوان آن کليک نمائيد تا باز يا بسته شود
صفحات: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  55  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  
صفحه بعدي - صفحه شانسي - صفحه قبلي