CloseMaximizeMinimize تبلیغات سیستم
دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ - با تفسیر - استخاره - با معنی

(((( لطفا برای تفال مجدد به پایین تر بروید ))))
نهيب حادثه | د
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرداگر نه عقل به مستی فروکشد لنگرفغان که با همه کـس غایبانه باخت فلکگذار بر ظلمات است خضر راهی کودل ضعیفم از آن می​کشد به طرف چمنطبیب عشق منم باده ده که این معجونبسوخت حافظ و کـس حال او به یار نگفت نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببردچگونه کشتی از این ورطه بلا ببردکه کـس نبود که دستی از این دغا ببردمباد کآتش محرومی آب ما ببردکه جان ز مرگ به بیماری صبا ببردفراغت آرد و اندیشه خطا ببردمگر نسیم پیامی خدای را ببرد

توضيحات :
يادبردن ( فراموشي ) نه ( قيدنفي = نه ) نهيب ( ترس = بيم ) بنياد ( پايه = اساس ) زجا ببرد (ويزان سازد) فرکشدلنگر ( لنگر اندازد ) ورطه ( جاي مهلک ) غايبانه ( باختن غايبانه و بدون حريف ) دغا ( قلب – نادرست – حيله ) گذار( گذر=راه زندگي ) ظلمات ( تارکي ها = جهل ) خضر راه ( راهنماي روشندل ) محرومي ( حرمان ) آب بردن ( ناه از آبروي بردن ) معني بيت 5( دل ناتوان من بدان علتتگرايش و ميل به گلزار داردکه نسيم بهارياگرچه افتان و خيزانمي آيد اما نفس او جانبخش است ) معني بيت 6( من پزشک عشق هستم پس مي بوش زيرا اين معجون به خوردنده اش آسايش خيال مي دهد و افکار نادرست را مي برد ) معني بيت 7( حافظ با آتش عشق سوخت اما کسي حال او را به محبوب و يار نگفت مر نسيم باد براي رضاي خداخبر او را به يارش برساند

نتيجه تفال :

1- درزندگي سعي و تلاش کنيد که به دنبال خواسته هاي بي اساس نباشيدو انديشه هاي نادرست ار از سر بيرون کنيد زيرا همين عوامل موجب شده که مدتها با ترديدودل مشغولي زندگي کنيدو دچار دردسرهاي فراواني شودي بطوريکه جلوي علاليت شما را گرفته است بايد بداني انسان براي فعاليت و مبارزه خلق شده و تمام اختراعات و اکتشافات برخاسته از اراده قوي و انديشه تابناک و تلاش انسان است پس شما نيز اين افکار واهي را بدور بريزيد هم اکنون ارده کنيد و توکل برخدا نموده وسره مبارکه طور را باحضورقلب و معني بخوانيد و همينهفته به يکي از مشاهد متبرکه بوريدودعا کنيدبايد بدانيد که هر قفلي کليدي داردو قفلهاي بدونکليدنيز توسط قفل ساز باز م يشوندپس مشاوري خوب بهره بگيريد
2- روحيه شما را برمي شمارم تادرتصميم گيري قوي باشيد:رويايي و خيال باف واهي خوشرو اهل کشف باحس ششم قوي پراشتباه موافق گردش حله گر وقت شناس ناقلا و هوشيار خيرخواه با محبت خوشگل پسند سازشکار موذي وقت شناي بخشنده پرتوقع زودرنج نازک نارنجي و روشنفکر شما را به خداقدري بهاين امور فکرکنيد همين طور نيست
3- مسافرت توصيه نمي شود مسافر حالش خوبست چهار فرزندخواهيدداشت که يکي نابغه مي شودخريد و فروش سودآور ولي طلاق ممکن نيستازدواج موقعيت ندارد تغيير شغل و محل امکان پذير است بيمار شفا مي يابدبه مقامي خواهيد رسيد
4- هيچ کـس بدونزحمت به جايي نرسيده واگر مي خواهي شاهد مقصود را در آغوش گيري سعي کن به خود متکي باشي زيرا از هرجهت چيزي کمتر از ديگران نداري تنها اشکال جنابعالي وسواس و ترديدتس درحالي که محاسن جنابعالي از زيبايي و ملاحت درقدرت و ابتکار وفعاليت بي نظير مي باشد
 برچسبها : نهیب - حادثه
نوشته شده توسط حافظ شناس در 23 مهر 1387 ساعت 15:52
صبوري | د
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
اگر روم ز پی اش فتنه​ها برانگیزدو گر به رهگذری یک دم از وفاداریو گر کنم طلب نیم بوسه صد افسوسمن آن فریب که در نرگس تو می​بینمفراز و شیب بیابان عشق دام بلاستتو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده بازبر آستانه تسلیم سر بنه حافظ ور از طلب بنشینم به کینه برخیزدچو گرد در پی اش افتم چو باد بگریزدز حقه دهنش چون شکر فروریزدبس آب روی که با خاک ره برآمیزدکجاست شیردلی کز بلا نپرهیزدهزار بازی از این طرفه​تر برانگیزدکه گر ستیزه کنی روزگار بستیزد

توضيحات :
فتنه ( آشوب) ور ( واگر ) بنشينم ( دست بردارم باز ايستم ) رهگذري ( دراهي ) هواداري ( مهر و محبت ) نيم بوسه ( نصف بوسه ) صد افسوس ( صد طعنه و تمسخر ) چون شکر ( مانند شکر و نقل و نبات ) فريب ( مکر –حيله ) نرگس (چشم معشوق ) برآميزد ( آغشته کند ) فراز و شيب ( بلندي و پستي ) نپرهيزد ( نهراسد نترسد ) شعبده باز ( فريبکار ) طرفه ( عجب – شگفت ) آستانه تسليم ( درگاه گردن نهادن ) معني بيت 1( اگر به دنبال او روان شوم آشوب به پا مي کند و اگر هم از خواستن اودست بردارم به انتقام کشيدن مي پردازد) معني بيت 2( اگر يک لحظه از روي حفظ پيمان دوستي غبارگونه درپي او بروم مانند شتاب باد از من دور مي شود ) معني بيت 3( اگراز او نصف بوسه بخواهم ازدهانش صد طعه و سرزنش مانندنقل و نبات برمن نثار مي کند.

نتيجه تفال :

1- اين نيت فراز و نشيب هاي فراوان به همراه دردو رنج دارد پس بهتر است ازآن صرف نظر کني چون هم اکنون فکر مي کنيکه اجراي آن به نفع جنابعالي است درحاليکه از عواقب اجراي آن بي خبرهستي اما اگر اصرار براجراي آن داري بايداولاً توکل برخدا بکني ثانياً همين هفته به يکي از مشاهد متبرکه برو و دعا کن ثالثاً سوره مبارکه طه از آيه 10تا 30 را با معني و حضور قلب بخوان رابعاً تلاش و کوشش همراه بادقت و سرعت عمل رااز دست ندهيد
2- به زودي اقبال به شما روي مي آوردو بخت شما در برج حوت اسفنداست که هرچه از خدابخواهيد لطف پروز دگار شمامل شما خواهدشد وبه زودي به ردجه بلندي مي رسيدو زندگيراحتي خواهيد داشت و از نعمات گوناگوني برخوردار مي شويد
3- مسافرت ار توصيه مي کنم خريدو فروش سودآورداست طلاق عملي نمي شودولي ازدواج با صبر و حوصله عملي است تغيير شغل اگر حوصله کني امکاناتش فراهم مي شود تغيير محل نيز چنين است بيمار شفا مي يابد قرض ادا مي شود سفرکرده مي آيد يا از او خبري مي رسد و درمورد او بدبين و مردنباش
4- ويژگيهاي روحي شما عبارتند از انسان دوست خيرخواه از همه جا باخبر روشنفکر عاشق پيشه زرنگ مک رسان قابل احترام کمال گرا صلح جو رفيقپرور آرامبا هدف متفکر و انديشه ور زودرنج خود خور و چالاک فرزندم اگر دست است مرادعا کن و مطالعه کتاب را به ديگران توصيه کندي
5- به کارهاي رو زگار باعينک بدبيني نگاه مکن و درخريدبويژه لباس و اوازم خانه افراط نکن داراي طبعي آتشين هستي بهمين جهت تمايل شما زياد است اگر چه موقع طرف را مسحور خود مي سازي ولي گاهي نيزهمهرا ازخود رور ميکني اعتدال درهرچيزي پسنديده استبرچسبها : صبوری
نوشته شده توسط حافظ شناس در 23 مهر 1387 ساعت 15:50
حضرت مولي | د
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
اگر خداي کسي را به هرگناه بگيردبرابرست که و کوه پيش حضرت موليگناه روي زمين مي کني نمي دانيتو پاکدامني آري ولي شود پيداشبي زشرم گنه من چنان بگريم زارگه وداع بگريم بدان مثابه که يارچو شاه فصد هلاک کسي کند حافظ زمين بناله درآيد زمانه آه بگيردگهي به کوه ببخشد گهي به کاه بگيردکه ماه بر فلک از شومي اي گناه بگيردگناههاي تو فردا که دادخواه بگيردکه سجده گاه من آن شب همه گياه بگيردبه هر زمين که رود آب ديده راه بگيردکراست زهره و يارا که پيش شاه بگيرد

توضيحات:
بگيرد ( عفويت کند ) بناله درآيد ( به فرياد و فغان درمي آيد ) حضرت مولي ( پروردگار ) که (کاه ) مـــاه بگيرد ( ماه گرفتگي = خسوف ) فردا (مجاز از روزقيامت ) شرم ( حيا ) سجده گاه ( محل سجده ) گياه بگيرد (گياه سبزشود ) معني بيت 1( اگر خداوند شخصي را براي هر گناهي مجازات کند زمين و زمان تحمل اين عذاب را نمي آورد و به فغان مي آيد ) معني بيت 2( درنزد خداوند کاه و کوه يکسان است يعني گناه کو چک و بزرگ فرقي ندراد پس چه بسا خداوند به بزرگي کوه گناه عفو فرمايد و زامني به اندازه کاه سبب عذاب گردد )

نتيجه تفال :

1- خود را از انجام اين کار زياد سرزنش نکنيد اما بايد درس بگيريد تا تکرار نشود زيرا اگر آدمي بخاطر هرگناهي که مرتکب مي شود عذاب و عقاب شود کره خاک به ناله در مي ايد و فرياد مجرمين دنيارا فرا مي گيرد درنزد خداوند متعال کاه و کوه برابر است و گناه بندگان به خداوند ضرري نمي رساند بلکه ياريتعالي کوه کوه گناه را عفو مي فرمايد پس از درگاه خداوند مهربان غافل مشو
2- ممکن است کسوف و خسوف غمر دراثر جرايم بندگان خدا باشد که براي تنبيه و آگاهي حاصل مي شود چون زندگي محضر خداوند است تو پاکدامن هستي از چه نگراني برو اقدام کن و با توکل بر خداو کوشش و تلاش به زندگاني رونق بده ودست از بلا تکليفي بردار .
3- ازگريه وزاري کاري ساخته نيست بلکه اقدام و انجام و تصميم مهم است
4- خوش قلب و مهرباني پس خداوند به شما رحمت و محبت دارد و از اين موهبت برخوردار شو و خود رابه زبوني نينداز .
5- انسانهاي موفق با تلاش بسيار زندگي خود را مي سازند پس نعمتي بالاتر از اين نيست که دستان تواناي خويش آينده وزندگي زيبايي رابسازي
6- کاروجود داردولي بايد دنبال آن باشي کسي درمنزل براي کار به شما رجوع نمي کند و دعوت نمي نمايد قيام کن و مصممانه گام بردار
7- مسافرت را توصيه مي کنم ولي ازدواج هنوز زود است چون دريافت مي کني و ثروتي به شما مي رسد و پير طريقت راملاقات ميکني کهثمره اين ديدار عالي است و به سخنان او خوب گوش بده و عمل کن و مرا نيز دعاکن
8- درتجارت پدر يا همسر شما سود مي برد ولي سعي کند که زياد ريسک نکند چون اوضاع نابيامان مي باشد و امکان از دست دادن سرمايه وجود دارد پس با تامل و هشياري اقدام نمايد .
 برچسبها : حضرت - مولی
نوشته شده توسط حافظ شناس در 23 مهر 1387 ساعت 15:48
عاشقان | د
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
اگر به باده مشکین دلم کشد شایدجهانیان همه گر منع من کنند از عشقطمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریممقیم حلقه ذکر است دل بدان امیدتو را که حسن خداداده هست و حجله بختچمن خوش است و هوا دلکش است و می بی​غشجمیله​ایست عروس جهان ولی هش داربه لابه گفتمش ای ماه رخ چه باشد اگربه خنده گفت که حافظ خدای را مپسند که بوی خیر ز زهد ریا نمی​آیدمن آن کنم که خداوندگار فرمایدگنه ببخشد و بر عاشقان ببخشایدکه حلقه​ای ز سر زلف یار بگشایدچه حاجت است که مشاطه​ات بیارایدکنون بجز دل خوش هیچ در نمی​بایدکه این مخدره در عقد ... نمی​آیدبه یک شکر ز تو دلخسته​ای بیاسایدکه بوسه تو رخ ماه را بیالاید

توضيحات :
خداندگار ( مالک – صاحب =اصتعاره ا زمعشوق) مشاطه ( آرايشگر ) بي عش ( خالص – ناب ) درنمي يابد ( ضرورت ندارد مناسبت ندارد ) مخدره ( پرده نشين ) جميله ( مونث جميل = زيبا ) خداي ار مپسند ( تو را به خدا راظي مسو ) ماه ( استعاره ا زمحبوب ) بيالايد ( آلوده سازد ) شايد ( شايسته است ) جهانيان ( تمام مردم دنيا ) باده مشکين ( شراب مشکبو و معطر ) زهد ريا ( زهد ريايي = صفت و موصوف ) طمع بريد ( قطع اميد کرد ) معني بيت 1( اگر دل من به شراب عطر گين ميل پيدا مي کند شايسته است زيرا شراب مشکين از انگوري که بوي مشک دارد گرفته مي شود اما از زهد ريايي بوي خبر نمي آيد ) معني بيت 3( ازکرم و بهره رساني و نيکي هاي جانان طمع مبر زيرا خوي کريمانه محبوب خطار امي بخشد و برعاشقان رحمت مي کند .)

نتيجه تفال :

1- خواجه دربيت آخر به جنابعالي مي گويد : ( من که از محبوب بوسه خواستم با خنده گفت : اي حافظ براي خاطر خدا روا مدار که بوسه تو روي ماه را آلوده کند ) تو خود حديث مفصل بخوان از اين معني
2- آينده جنابعالي چنان درخشان و شادي آفرين است که همه را مات و مبهوت خواهد کرد و جنابعالي به مقصود خود خواهي رسيد فرزندم : تفال جنابعالي بسيار خوب است زماني که به هدف خود رسيدي خدا را شکر کن ودست از غرور بردار و خويش را آماده مبارزه و اقدامت مهمتري بکن زيرا طالع جنابعالي دربرج حوت اسفند مي باشد و موفقيت همگام شماست به شرط آنکه برخدا توکل کني همين هفته به يکي ا ز مشاهد متبرکه برو و دعا کن که گشايش حاصل مي شود
3- جايي براي نگراني وجود ندارد شاهد موفقيت درچند قدمي شماست با قدري تلاش وقت شناسي و دقت به آن دست مي يابي
4- ويژگيهاي اخلاقي شما عبارتند از جدي دانا ناقلا انتقامجو شيرين بيان خودخواه سياستمدار مودب پشتکار دار مدير دقيق ثروتمند با سليقه مقبول عاشق مالکيت منطقي رفيق دوست زود رنج اما دست شما نمک نداردو ارزش واقعي شما را نمي شناسند اگر درست بوداين پدر با تجربه را دعا کنيد ودرحفظ اين کتاب بکوشيد
5- مسافرت ارتوصيه ميکنم ازدواج عملي مي شود ولي طلاق صورت نمي گيرد خريد و فروش هردو سودآور است تغيير شغل عملي مي گردد موفقيتي کامل نصيب خانواده مشام ي وشد
6- اگر دراين معامله شما يا همسر يا پدرتان سود نبرده نگران نباشيد به زودي منافع زيادي نصيب شما مي شود و سفر زيارتي و سياحت يدر پيش استبرچسبها : عاشقان
نوشته شده توسط حافظ شناس در 22 مهر 1387 ساعت 00:38
طاير قدسي | د
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
اگر آن طایر قدسی ز درم بازآیددارم امید بر این اشک چو باران که دگرآن که تاج سر من خاک کف پایش بودخواهم اندر عقبش رفت به یاران عزیزگر نثار قدم یار گرامی نکنمکوس نودولتی از بام سعادت بزنممانعش غلغل چنگ است و شکرخواب صبوحآرزومند رخ شاه چو ماهم حافظ عمر بگذشته به پیرانه سرم بازآیدبرق دولت که برفت از نظرم بازآیداز خدا می​طلبم تا به سرم بازآیدشخصم ار بازنیاید خبرم بازآیدگوهر جان به چه کار دگرم بازآیدگر ببینم که مه نوسفرم بازآیدور نه گر بشنود آه سحرم بازآیدهمتی تا به سلامت ز درم بازآید

توضيحات :
طاير ( پرنده ) طاير قدسي ( پرنده جهان پاک = محبوب فرشته = جبرئيل ) برق دولت ( ساره بخت واقبال خوب ) شخص ( جسم = خود ) کوس نو دولتي ( نقاره زدن باي نمازپنج نوبتي ) بام سعادت ( نيکبختي ) غلغل چنگ (آواز چنگ ) شکر خوا ب( خواب شيرين ) معني بيت 1( اگر آن پرنده جهان پاک يا جبرئيل که همان يار فرشته خوي من مي باشد مجدداً برگردد عمري که از من گذشته مجدداً بر مي گردد و جوان مي شوم ) معني بيت 4( به دنبال محبوب خواهم شتافت اگر جسم من به نزد دوستان بازنگردد خبرم مي رسد که درطلب محبوب جان دادم ) معني بيت 7( اگر بنگرم که ماه رخسار تازه سفر کده من باز مي گردد به شادي باز آمدن او پنج با راقبال و پادشاهي جديد يافته ام که صداي آن بربام سعادتم زده مي شود . )

نتيجه تفال :

1- مدتهاست که درفکراين نيت به سر مي بري و در پي آن مي باشي و براي دستيابي به آن تلاش فراوان کرده اي کوشش و دقت خود را بيشتر کن که موفقيت درچند قدمي شماست و اجازه ورود مي خواهد
2- خواجه در بيت ششم شما را راهنمايي مي کند ( خروش چنگ و خواب شيرين و ميگساري بامدادي او را از آمدن باز داشتهاست و گرنه آه سحري من به گوش او مي رسيد و بي ترديد بر مي گشت ) او به کـس ديگري تمايل داردو شما را باريچه قرارداده است پس از او دست بردار که به صلاح شما و خانواده يتان نم يباشد
3- جنابعالي با ويژگيهاي راستگويي وارد به هرکاري پراولاد خوش بخت دوستدار ميهماني ساکت مظلوم شوخ وبذله گو مقتصد و صرفه جو مخترع مشاور خوب رک و رفيق باز مادي گرا و با استعداد بايد ارزش واقعي خود را بداني و بهاين مسايل انديشه خويش را سرگرم نسازي بلکه بايد واقع گراباشي
4- ازدواج صورت نمي گيرد ولي طلاق عملي است ترديد کاري را انجام نمي دهد ولي تدبيرگره گشاست صبرو حوصله براي انجام کار لازم است از وقت و زمان حداکثر بهره را بگيريد مواظب اطرافيان باشي مسافرت صلاح نمي باشد تغيير شغل و مکان فعلاً جايز نيست دراين ماه خريد و فروش سودي ندارد به زودي هديه اي دريافت خواهيد کرد و درمعامله اي سود مي بريد
5- خواهر او زياد دخالت مي کند ولي از روي عمد نمي باشد دوستانه به وسيله يکي از نزديکان تذکر دهيد موثر تر خواهد بود
6- از ريسک کردن هراسي به دل راه ندهيد بلکه خود را آماده مقابله کنيد تا موفق شويد و از توکل و ملاحت توام با زيرکي خاص خود استفاده کنيد زمان را هم از دست ندهيد

 برچسبها : طایر - قدسی
نوشته شده توسط حافظ شناس در 22 مهر 1387 ساعت 00:37
تبلیغات - Tablighat - Advertise
تفال مجدد نمایید

قابل توجه علاقمندان به شعر حافظ لازم پيش از تفال مجدد :
1- پنج صلوات بفرستيد
2- سوره حمد را خلوص نيت بخواندي
3- بر شهداي اسلام صلوات بفرستيد
4- ضمن خلوص قلب نيت کنيد
5- از قبل صفحات زوج و فرد را درنظر بگيريد و آنگاه ديوان را بگشاييد.

1- Dispatch Five Salavat
2- Read Sura Hamd with Sincerity
3- Dispatch salavat for Quran martyrs
4- the purity of your intentions Heart
5- before even and odd pages, and then consider the open court.

لطفا دیدگاه ارزشمند خود در خصوص دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ بفرمایید(مشاهده آرشیو سری اول و سری دوم و سری سوم )
تبلیغات - Tablighat - Advertise
نوشته هاي پيشين
:: توجه :: براي مشاهده هر پوشه يا مطلب کافيست بروي عنوان آن کليک نمائيد تا باز يا بسته شود
صفحات: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  30  [31]  [32]  
صفحه بعدي - صفحه شانسي - صفحه قبلي