CloseMaximizeMinimize تبلیغات سیستم
دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ - با تفسیر - استخاره - با معنی
دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ | مرتب بر اساس حروف آخر ابيات | Moratab bar asase horofe akhare abyat | Sorted based on the last verse Characters
تفال - Tafaol - به سه زبان - in Three languages - فارسی - finglish - English | مقدمه

قابل توجه علاقمندان به شعر حافظ لازم پيش از تفال مجدد :
1- پنج صلوات بفرستيد
2- سوره حمد را خلوص نيت بخواندي
3- بر شهداي اسلام صلوات بفرستيد
4- ضمن خلوص قلب نيت کنيد
5- از قبل صفحات زوج و فرد را درنظر بگيريد و آنگاه ديوان را بگشاييد.

1- Dispatch Five Salavat
2- Read Sura Hamd with Sincerity
3- Dispatch salavat for Quran martyrs
4- the purity of your intentions Heart
5- before even and odd pages, and then consider the open court.

لطفا دیدگاه ارزشمند خود در خصوص دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ بفرمایید(مشاهده آرشیو سری اول و سری دوم و سری سوم )
تبلیغات - Tablighat - Advertise
نتیجه جستجو برای میخانه ( تعداد نتایج 5 )
بر در میخانه مقیم | م
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم تا مگر جرعه فشاند لب جانان بر من مگرش خدمت دیرین من از یاد برفت بعد صد سال اگر بر سر خاکم گذری دلبر از ما به صد امید ستد دل اول غنچه گو تنگدل از کار فروبسته مباش فکر بهبود خود ای دل ز دری دیگر کن گوهر معرفت اندوز که با خود ببری دام سخت است مگر یار شود لطف خدا حافظ ار سیم وزرت نیست چه شد شاکر باش                     که حرام است می آنجا که نه یار است ندیم روح را صحبت ناجنس عذابیست الیم سالها تا شده ام بر در میخانه مقیم ای نسیم سحری یاد دهش عهد قدیم سر بر آرد ز گلم رقص کنان عظم رمیم ظاهرا عهد فرامش نکند خلق کریم کز دم صبح مدد یابی و انفاس نسیم درد عاشق نشود به به مداوای حکیم که نصیب دگران است نصاب زر و سیم ور نه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم چه به از دولت لطف سخن و طبع سلیم                  

توضيحات :
فتوي ( رايحاکمشرع = اجازه ) پيرمغان ( پير ميکده معرفت مرشد) قوليست قديم ( اين راي ديرينه او مي باد ) نديم ( محبوب همدم ) چا خواهمزدن ( پاره پارهکردن) دلق ( خرقه ) عذاب اليم ( درد و شکنجه بزرگ ) ناجنس ( مرا د از آدم رياکار ) تامگر ( شايد به اميد انيکه ) مقيم ( اقامت کرده ام ) تا ( براي اينکه ) ياددهش ( بيادش بياور ) عهد قديم ( پيمان گذشته ) سر برآرد زگلم ( ازبستر خاکو قبر سر بر مي آورد)عظم ( استخوان )‌رميم ( پوسيده ) ستد ( گرفت ) ظاهرا ( مسلم است آشکارا است ) خلق کريم ( خوي بخشنده يار ) گو ( بگو) تنگدل ( ناراحت ) کارفرو بسته ( فرو بستگيکار ) غنچه بودن ) مدد ( کمک) انفاس نسين ( دم نسيم بهاري که ترا شکفته م يکد ) به ( مداوا = بهتر ) مداواي حکيم ( درمان پزشک ) گوهر معرفت ( مرواريد عرفان و کشف حقيقت ) اندوز ( اندوخته کن ) نصاب ( بهحدآدم الوالبشر ) نبرد صرفه( چيره نتواند شد= به وسوسه نفس گرفتار خواهدشد )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
ميخانه و مي
در ميخانه ام بگشا

برچسبها : میخانه - مقیم
نوشته شده توسط حافظ خوان در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 09:05
در ميخانه ام بگشا | م
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
صلاح از ما چه می جویی که مستان را صلا گفتیم در میخانه ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود من از چشم تو ای ساقی خراب افتاده ام لیکن قدت گفتم که شمشاد است و بس خجلت ببار آورد اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوری آخر جگر چون نافه ام خون گشت و کم زینم نمی باید تو آتش گشتی ای حافظ ولی با یار درنگرفت                     به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم گرت باور بود ور نه سخن این بود و ما گفتیم بلایی کز حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم که این نسبت چرا کردیم و این بهتان چرا گفتیم به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم جزای آنکه با زلفت سخن از چین خطا گفتیم ز بدعهدی گل گویی حکایت با صبا گفتیم                  

توضيحات :
چه ميجويي ( پرسش انکاري = مجو ) صلا( آواز دادن ) صلاح ( پارسايي ) مستان ( باده نوشان ) به دور ( به نوبت بخاطر ) نرگس مست ( چشم خمار يار) سلامت ( عافيت ) دعا گفتمي ( چشم پوشيديم بدرود گفتيم ) خانقه ( خانقاه صوفي ) نگشود ( سودي نبردم دست نداد ) گرت باور بود ( چه باور کني چه منک شوي ) سخن ( مطلب ) خراب افتاده ام ( مست شدم بناي خود 1رستي را ويران کردم ) مرحبا ( اسم صوت خوش آمد گويي ) چنين نسبت ( اين تشبيه ) بهتان ( تعمت سخن دروغ ) بخشايي ( ترحم نکني ) که در خدمت کجا گفتم ( کهدر کجا گفتم = د رکجا به زبان آوردم ) کن زينم ( کمتر از اين مرا ) چون ( مانند = حرف اضافه ) جزا ( پاداش در برابر ) خطا ( اشتباه ) چين ( دوري کشور چين = ايهام ) معني بيت 7( اي حافظ سخن تو در عشق مانند آتش گرديده است اما متاسفانه در دل محبوب کارگر نشد گويي ازبي مهري و بد عهدي گل به باد صبا شکايت برديم که سودي نداشت )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

برچسبها : میخانه - بگشا
نوشته شده توسط حافظ خوان در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 08:56
ميخانه و مي | د
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بودحلقه پیر مغان از ازلم در گوش استبر سر تربت ما چون گذری همت خواهبرو ای زاهد خودبین که ز چشم من و توترک عاشق کش من مست برون رفت امروزچشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحدبخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بودبر همانیم که بودیم و همان خواهد بودکه زیارتگه رندان جهان خواهد بودراز این پرده نهان است و نهان خواهد بودتا دگر خون که از دیده روان خواهد بودتا دم صبح قیامت نگران خواهد بودزلف معشوقه به دست دگران خواهد بود

توضيحات :
نام و نشان (اسم و رسم اثري ) سر ( سرارادت ) پير مغان ( مرشد ) حلقه ( حلقه بندگي ) ازل ( آغاز = نخست ) برهمانيم ( برهمان پيمان وعهد هستم ) تربت ( خاک – قبر ) همت خواه ( توجه باطني – استمداد ) رندان جهان ( وارستگان و آزاد گان گيتب ) برو ( دور شو ) لحد ( گور – قبر ) مدد (ياري ) زلف معشوقه ( گيسوي يار ) معني بيت 1( تا آن زمان که از بزم روحاني و باده معرفت درجهان اسم و رسمي باشد سر ارادت برآستان مرشد روشن دل خواهيم نهاد ) معني بيت 2( حلقه بندگي پير عارفان ازروز نخست در گوش مي مي باشد پس ما بر همان عهد و پيمان که بوديم پايدار خواهيم ماند ) معني بيت 3( چون به کنار آرامگاه ما آمدي نظر عنايتي ا زما بطلب و توجه باطني ا ز ما بجوي چه اين خاک پاک زيارتگاه و قبله حاجات آزادگان وارسته جهان خواهد بود )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

برچسبها : میخانه - می
نوشته شده توسط حافظ شناس در آدینه 26 مهر 1387 ساعت 07:58
مسند خورشيد - منم که گوشه میخانه خانقاه من است - غزل 53 | ت
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
منم که گوشه میخانه خانقاه من است گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باک ز پادشاه و گدا فارغم بحمدالله غرض ز مسجد و میخانه​ام وصال شماست مگر به تیغ اجل خیمه برکنم ور نی از آن زمان که بر این آستان نهادم روی گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ                     دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است نوای من به سحر آه عذرخواه من است گدای خاک در دوست پادشاه من است جز این خیال ندارم خدا گواه من است رمیدن از در دولت نه رسم و راه من است فراز مسند خورشید تکیه گاه من است تو در طریق ادب باش و گو گناه من است                  

توضيحات :
صبوح ( شراب بامدادي ) مسند ( تخت ) خانقاه ( تکيه و مکان صوفيان ) پير مغان ( مرشد ) ورد ( به زبان هميشگي ) گرم ( اگرمن ) نوا ( فريا د – صدا ) فارغ ( آسوده ) وصال( رسيدن به معشوق ) آستان ( درگاه ) اجل ( مرگ) ورنه ( واگر نه ) معني بيت 1( من گوشه و زاويه ميکده عرفان و عشق راخانقاه خود کرده ام و دعاي دولت پير و مرشد ميخانه را که رهب رروحاني من است هر بامداد برزبان مي آورم ) معني بيت 3( بحمدلله از پادشاه و گدا آسوده خاطرم چون پادشاه من آن گدايي است که چاکر خاک درگاه محبوب است ) معني بيت 4( مقصود از مسجد و ميخانه وصل شماست و خداوند شاهد و گواهمن است که من خيال و فکري جز اين ندارم )
لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
ياران طريقت - دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما - غزل 10
گوشه نشينان - کنون که بر کف گل جام باده صاف است - غزل 44
آستان پير مغان - باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است - غزل 39
چه حاجت - خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است - غزل 33
تاج خورشيـــــد - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - غزل 31
هجران - بی مهر رخت روز مرا نور نماندست - غزل 38
حديث مطرب و مي - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را - غزل 3
سبکباران ساحلها - الا یا ایها الـساقی ادر کاسا و ناولـها - غزل 1
نسيم صبحگاهي - به ملازمان سلطان که رساند این دعا را - غزل 6

برچسبها : مسند - خورشید - خورشید - منم - گوشه - میخانه - خانقاه - است - غزل
نوشته شده توسط حافظ شناس در یکشنبه 21 مهر 1387 ساعت 22:49
ياران طريقت - دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما - غزل 10 | الف
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش                     چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما روی سوی خانه خمار دارد پیر ما کاین چنین رفته‌ست در عهد ازل تقدیر ما عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر م آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما                  

توضيحات :
معني بيت 1 ديشب شيخ از مسجد به ميکده روي آورد و گفت هم مسلکان پس از اين چاره ما چيست ؟) معني بيت 2 (مريدي ديگر گفت : ما همراه و همسفر با راهنماي خود به ميکده عرفان رويخواهيم آورد زيرا سونوشت ما از روز اول اين چنين رقم خورده است ) معني بيت 3( مريدي گفت : ما هواداران از اين پس به جانب کعبه روي نتوانيم آورد زيرا شيخ ما به ميخانه روي آورده است معني بيت 4 (اگر عقل آگاه شود که دل ما درچين گيسوي يار چه حال خوشي دارد خردمندان هم به دنبال زنجير جنون ما ديوانگي را انتخاب مي کنند ) آيت (نشانه ) سوز سينه شبگير (آه آتشين و سوزش سحري سينه )


نتیجه تفال مشتمل دکلمه صوتی از این غزل با قرائت استاد موسوی گرما رودی و یک تصنیف قدیمی رفتم در میخانه حبیبم - دستگاه نوا، غزل حافظ، آواز: استاد محمد رضا شجریان، پیانو: رامین ذوالفنون ...


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
سبکباران ساحلها - الا یا ایها الـساقی ادر کاسا و ناولـها - غزل 1
حديث مطرب و مي - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را - غزل 3
شمع آفتاب - صلاح کار کجا و من خراب کجا - غزل 2
سينه نالان - ساقیا برخیز و درده جام را - غزل 8
بلبل خوش الحان - رونق عهد شباب است دگر بستان را - غزل 9
خون دل -گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم - غزل 324
راز درون - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - غزل 7

برچسبها : یاران - طریقت - دوش - مسجد - سوی - میخانه - آمد - پیر - غزل
نوشته شده توسط حافظ شناس در سه شنبه 20 فروردین 1387 ساعت 12:20
تبلیغات - Tablighat - Advertise
نوشته هاي پيشين
:: توجه :: براي مشاهده هر پوشه يا مطلب کافيست بروي عنوان آن کليک نمائيد تا باز يا بسته شود
صفحات: [1]  
صفحه بعدي - صفحه شانسي - صفحه قبلي