CloseMaximizeMinimize تبلیغات سیستم
دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ - با تفسیر - استخاره - با معنی

(((( لطفا برای تفال مجدد به پایین تر بروید ))))
زهر هجر | س
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
درد عشقی کشیده​ام که مپرسگشته​ام در جهان و آخر کارآن چنان در هوای خاک درشمن به گوش خود از دهانش دوشسوی من لب چه می​گزی که مگویبی تو در کلبه گدایی خویشهمچو حافظ غریب در ره عشق زهر هجری چشیده​ام که مپرسدلبری برگزیده​ام که مپرسمی​رود آب دیده​ام که مپرسسخنانی شنیده​ام که مپرسلب لعلی گزیده​ام که مپرسرنج​هایی کشیده​ام که مپرسبه مقامی رسیده​ام که مپرس

توضيحات :
زه رهجر ( شرنگ جدايي) برگزيده ام ( اختيار کرده ام ) هوا ( آرزو ) آب ديده ( اشک ) دوش ( ديشب ) معني بيت 1( رنج عشق را چنان تحمل کرده ام که نبايد از آن سوال کني زيرا پاسخي ندارم و شرنگ جدايي را چنان نوشيده ام که از تلخي آن نباي سوال کني ) معني بيت 2( در دنيا همه جا را زير پا گذاشتم سرانجام دلبري اختيار کردم که از دلربايي و زيبايي بي نظير است ) معني بيت 3( در هواي خاک در گاه او اشک چنان جاري است که بهتر است نپرسي ) معني بيت 4(من با گوش خودم ديشب از دهانش سخناني شنيدم که عجيب بود پس از چگونگي آنها سوال مکن )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

برچسبها : زهر - هجر
نوشته شده توسط حافظ شناس در شنبه 11 آبان 1387 ساعت 23:49
بي سر و سامان | س
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرسکس به امید وفا ترک دل و دین مکنادبه یکی جرعه که آزار کسش در پی نیستزاهد از ما به سلامت بگذر کاین می لعلگفت​وگوهاست در این راه که جان بگدازدپارسایی و سلامت هوسم بود ولیگفتم از گوی فلک صورت حالی پرسمگفتمش زلف به خون که شکستی گفتا که چنان ز او شده​ام بی سر و سامان که مپرسکه چنانم من از این کرده پشیمان که مپرسزحمتی می​کشم از مردم نادان که مپرسدل و دین می​برد از دست بدان سان که مپرسهر کسی عربده​ای این که مبین آن که مپرسشیوه​ای می​کند آن نرگس فتان که مپرسگفت آن می​کشم اندر خم چوگان که مپرسحافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس

توضيحات :
گله ( شکايت) سامان ( راحت ) مپرس ( سوال مکن اندازه ندارد از سوال بيرون است ) مکناد ( فعل دعايي الهي نکند ) فتان ( فتنه انگيز ) بدان سان ( آن چنان ) در اين راه ( در راه عشق ) اين و آن ( ضماير مبهم ) که بيت آخر ( چه کسي = ضمير مبهم ) گفتا ( الف جواب) معني بيت 1( از زلف سياه جانان آنقدر شکايت دارم که از حد سوال بيرون است )‌معني بيت 2( خدا نکند که کسي به اميد وفا دل و جان را ترک کند زيرا من چنان ا زاين کار پشيمانم که از حد سوال بيرون است ) معني بيت 3( به علت نوشيدن يک جام مي که به دنبال آن رنجي براي کسي ندارم تحمل رنجي که از آزار جاهلان مي کشم از حد سوال بيرون است ) معني بيت 8( به يار گفتم گيسو را براي ريختن خون کدام عاشق شکسته و تابدار کردي ؟ پاسخ داد که داستان آن دراز است که در اين راه عاشقان بسيار جان باخته اند به قرآن قسم مپرس که از حد سوال بيرون است )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

برچسبها : سامان - بی سر و سامان
نوشته شده توسط حافظ شناس در شنبه 11 آبان 1387 ساعت 23:44
اسرار درد عشق | س
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
جانا ترا که گفت که احوال ما مپرسزانجا که لطف شامل و خلق کريم توستخواهي که روشنت شود اسرار درد عشقهيچ آگهي ز عالم درويش اش نبوداز دلق پوش صومعه نقد طلب مجويدر دفتر طبيب خرد باب عشق نيستماقصه سکندر و دارا نخوانده ايمحافظ رسيد موسم گل معرفت مگوي بيگانه گرد و قصه هيچ آشنا مپرسجرم نکرده عفو کن و ماجرا مپرساز شمع پرس قصه ز باد صبا مپرسآن کس که با تو گفت که درويش را مپرسيعني ز مفلسان سخن کيميا مپرساي دل به درد خو کن و نام دوا مپرساز ما بجز حکايت مهر و وفا مپرسدرياب نقد وقت و ز چون و چرا مپرس

توضيحات :
که ( ضمير مبهم = چه کسي ) جانا ( اي محبوب = منادا ) خلق کريم( اخلاق بخشندگي) روشنت شود ( براي تو واضح شود) موسم ( زمان ) معني بيت 1( جانا چه کسي به تو گفت که از ما احوالي مپرس ؟ عجبا که تو را از راه بدر کرده که حال و احوال هيچ آشنا را نپرسي به تو گفتم اين طور رفتار مکن ) معني بيت 2(از آنجا که لطف شما شامل همه مي باشد پس خلق بخشندگي شما اقتضا مي کند جرم و گناهي که از ما صادر نشده عفو کني و از ما چرا مپرسي) معني بيت 5( از دلق پوش صومعه انتظار عشق جانان داشتن مانند اين است که از ورشکستگان درباره اکسير چيزي سوال کني چون آنان اهل ريا هستند و از محبت جانان خيلي فاصله دارند ) معني بيت 6( در دفتر پزشک عقل باب عشق وجود ندارد پس با عقل درمان عشق ميسر نمي باشد پس اي دل با درد و رنج عشق عادت کن و ازداوري آن مپرس )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

برچسبها : اسرار - درد - عشق
نوشته شده توسط حافظ شناس در شنبه 11 آبان 1387 ساعت 23:43
محمل جانان | س
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارسمنزل سلمی که بادش هر دم از ما صد سلاممحمل جانان ببوس آن گه به زاری عرضه دارمن که قول ناصحان را خواندمی قول ربابعشرت شبگیر کن می نوش کاندر راه عشقعشقبازی کار بازی نیست ای دل سر ببازدل به رغبت می​سپارد جان به چشم مست یارطوطیان در شکرستان کامرانی می​کنندنام حافظ گر برآید بر زبان کلک دوست بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفسپرصدای ساربانان بینی و بانگ جرسکز فراقت سوختم ای مهربان فریاد رسگوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بسشب روان را آشنایی​هاست با میر عسسزان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوسگر چه هشیاران ندادند اختیار خود به کسو از تحسر دست بر سر می​زند مسکین مگساز جناب حضرت شاهم بس است این ملتمس

توضيحات :
رود ارس ( رودي در مز ايران و آذربايجان ) وادي ( صحرا ) سلمي ( نام زني = استعاره از معشوق ) جرس ( زنگ ستوران و کاروان ) محمل ( کجاوه ) فراق ( هجران ) ناصحان ( پند دهندگان ) رباب ( آلت موسيقي ) گوشمالي ( تنبيه گوش پيچي ) شبگير ( سحرگاه ) شبرو ( عيار داروغه ) عسس ( جمع عاس = پاسبانان – شبگردان ) مير عسس ( فرمانده پاسبانان ) چوگان هوس ( منظور خواهش ) شکرستان ( کشتزار نيشکر ) تحسر ( حسرت بردن ) ملتمس ( خواسته اسم مفعول ابتماس ) کلک ( خانه قلم ) کاربازي ( بازيچه )‌معني بيت 5( به خوشي سحرگاهي بپرداز و مي بنوش که در طريق محبت عياران را با فرمانده پاسبانان دوستي ها وجود دارد ) معني بيت 6( اي دل عشق بازي کاري سرسري و آستان نمي باشد سر در اه عشق فداکن زيرا که گوي عشق را تنها با چوگان ارادت و محبت خالص به مقصود توان زد نه با خواهش نفس )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

برچسبها : محمل - جانان
نوشته شده توسط حافظ شناس در شنبه 11 آبان 1387 ساعت 23:36
هزار شکر | ز
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
هزار شکر که دیدم به کام خویشت بازروندگان طریقت ره بلا سپرندغم حبیب نهان به ز گفت و گوی رقیباگر چه حسن تو از عشق غیر مستغنیستچه گویمت که ز سوز درون چه می​بینمچه فتنه بود که مشاطه قضا انگیختبدین سپاس که مجلس منور است به دوستغرض کرشمه حسن است ور نه حاجت نیستغزل سرایی ناهید صرفه​ای نبرد ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمسازرفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فرازکه نیست سینه ارباب کینه محرم رازمن آن نیم که از این عشقبازی آیم بازز اشک پرس حکایت که من نیم غمازکه کرد نرگس مستش سیه به سرمه نازگرت چو شمع جفایی رسد بسوز و بسازجمال دولت محمود را به زلف ایازدر آن مقام که حافظ برآورد آواز

توضيحات :
کام ( دل اآرزو ) حبيب ( معشوق ) روندگان طريقت ( سالکان ) جستجوي ( اطلاع ) زقيب ( دشمن ) ارباب کينه ( دشمنان ) منور ( نوارني ) بسوز و بساز ( شکايت و گله مکن ) ملالت ( سرزنش ) آصفا ( اي آصف = وزير اعظم ) غماز ( سخن چين ) مشاطه قضا ( آرايشگر تقدير ) سرمه ناز ( عشوه ) نرگس ( چشم يار ) معني بيت 1( هزار شکر که به آرزوي خود تو راديدم که از زاستي و پاکدلي با دل من همدم شده اي ) معني بيت 2( سالکان راه معرفت حق را ه رنج را طي م يکنند بلي آن کسي که با عشق همراه و يار شد از دشواري ها ترسي ندارد )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

برچسبها : هزار - شکر
نوشته شده توسط حافظ شناس در شنبه 11 آبان 1387 ساعت 23:34
تبلیغات - Tablighat - Advertise
تفال مجدد نمایید

قابل توجه علاقمندان به شعر حافظ لازم پيش از تفال مجدد :
1- پنج صلوات بفرستيد
2- سوره حمد را خلوص نيت بخواندي
3- بر شهداي اسلام صلوات بفرستيد
4- ضمن خلوص قلب نيت کنيد
5- از قبل صفحات زوج و فرد را درنظر بگيريد و آنگاه ديوان را بگشاييد.

1- Dispatch Five Salavat
2- Read Sura Hamd with Sincerity
3- Dispatch salavat for Quran martyrs
4- the purity of your intentions Heart
5- before even and odd pages, and then consider the open court.

لطفا دیدگاه ارزشمند خود در خصوص دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ بفرمایید(مشاهده آرشیو سری اول و سری دوم و سری سوم )
تبلیغات - Tablighat - Advertise
نوشته هاي پيشين
:: توجه :: براي مشاهده هر پوشه يا مطلب کافيست بروي عنوان آن کليک نمائيد تا باز يا بسته شود
صفحات: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  43  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  
صفحه بعدي - صفحه شانسي - صفحه قبلي