با عضویت در کانال یوتیوب حافظ دیوان از ما حمایت فرمایید :: اینستاگرام :: کانال یوتیوب حافظ دیوان ::
غزلیات حافظ به ترتیب رَوی ( آخرین حرف اصلی قافیه یا ردیف ) :
  الف  |  ب  |  ت  |  ث  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ر  |  ز  |  س  |  ش  |  ع  |  غ  |  ف  |  ق  |  ک  |  ل  |  م  |  ن  |  و  |  ه  |  ی | برچسب ها

۱۳۹۳ مهر ۲۶, شنبه

حافظ غزلسراي يكه تاز ساحت ادبيات فارس است كه در اوج قدرت و توانايي غزلسرايي خويش تنها يك جلد ديوان ازخود به جاي گذاشته درحالي كه صدها جلد شرح و تفسير برآن نگاشته اند و هركس با ديد عارفانه به كتاب خواجه شيراز از سرچشمه انديشه او سيراب شده است

علاقمندان به شعر حافظ لازم پيش از تفال :

1-  پنج صلوات بفرستيد
2-  سوره حمد را خلوص نيت بخواندي
3-  بر شهداي اسلام صلوات بفرستيد
4-  ضمن خلوص قلب نيت كنيد
5-  از قبل صفحات زو ج و فرد را درنظر بگيريد و آنگاه ديوان را بگشاييد.



با عضویت در اینستاگرام و کانال یوتیوب حافظ دیوان از ما حمایت فرمایید :: اینستاگرام حافظ دیوان :: کانال یوتیوب حافظ دیوان :: به منظور حفظ کپی رایت ویدیوها ما میبایست حد اقل ده هزار عضو داشته باشیم لطفا با عضوبت خود ما را در تکمیل این ویدیو ها یاری و ترغیب فرمایید


فال : شگون ؛ زبان ره دل نيك آوردن پيش بيني خوش بينانه يا پذيرفتن نيك و بد كه عرفا فال را به نيك بودن اطلاق مي كردند و پيامبر اكرم (ص ) فرمودند : (يحب الفال الحسن ) و فروسي عليه الزحمه از تاريخ بسيار دور ايرانيان دتفال خبر مي دهد كه به فال نيك (مروا ) و بــه تفال بد (مرغوا ) م يگفتند و حافظ نيز آنرا با اهميت و سرنوشت ساز مي داند .

1- ازغم هجر مكن ناله و فرياد كه دوش زده ام فالي و فرياد رسي مي آيد
2- به نااميدي از ين در مو بزن فالي        بود كه قرعه دولت به نام ما افتد
3- برعزم كامراني فالي بزن چه داني         شايد كه گوي فرصت از اين ميان توان زد
4- روز هجران و شب فرقت يار آخر شد    زدم اين فال و گذشت اختر و كار آخر شد
5- خوش بود وقت حافظ و فال مراد و كام برنام عمر و دولت احباب مي زدم

استخاره : خواستن بهترين امر ، بهترين خواستن ، طلب خير كردن ، نيكويي جستن ، جستجو كردن خوش بينانه درهر امري ، فال نيك زدن ، حضرت محمد (ص) فرمودند : يعلمنا الاستخاره في كل شي ء (درهركاري استخاره كنيد ) بهمين جهت از قديم با قرآن و تسبيح و دعا و نماز و ...... استخاره معمول بوده است و اهل سنت تفال به قرآن را نهي كرده اند و دراصول كافي را قولي امام جعفر صادق (ع ) آمده : به هر صورت در قرن چهارم ابو عبيدالله زبيري كتاب الاستخاره و الاستشاره را در زمينه استخاره نوشته است . حافظ نيز توجه كافي به فال استخاره داشته و طالع و بخت و اقبال را مورد خطاب قرار داد ه وابيات زيادي فرموده كه درافاده معني و مقصود كمك مي كند.

1- طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به كف گر بكشيم زهي طرب ور بكشد زهي شرف
2- زاهد برو كه طالع من است       جامم به دست باشد و زلف نگارهم
3- ما آزموده ايم درين شهر بخت خويش   بيررون گشيد بايد ازين ورطه رخت خويش
4- گفتم اي بخت بخسبيدي و خورشيد دميد گفت بااين همه از سابقه نوميد مشو

درهرصورت تفال بمنزله مسكن شفابخشي براي رفع اضطراب و نگراني و ترديد مي باشد ، بويژه در دنياي امروز كه اراده ها و روحهاي لطيف زير چرخهاي بي رحم ماشين و صنهت له و خرد مي شود تفال به ديوان لسان الغيب داروي موثر و قوي براي رفع نگراني و پريشاني ، اضطراب ، وسواس و تشويق است ، اينجانب سعي كرده ام حتي المقدور اين داروي موثر را يك جا و كامل درطبق اخلاص تقديم صاحبدلان نمايم

كلاسهاي  حافظ شناسي و حافظ خواني دكتر عطاري كرماني درخدمت صاحبدلان است . دراين كلاسها سعي مي شود به روشي بسيار ساده و لي گيرا و موثر علاوه بر تحقيق و بررسي عرفان حافظ ، غزليات و اشعارش به گونه اي ساده و روان معني و تعليم داده شود تا صاحبدلان از كوثر زلال سرچشمه عشق الهي لسان الغيب جان و دل را سيراب كنند و شكوفه هاي روح را بر كوير تفت زده سينه برويانند و غنچه هاي شوق را روي لبهاي تشنه اشان باز و از آن سوي هستي با نغمه هاي خوش جانشان را لبريز كنند و بر بستر حريرگون پيچكهاي سبز نيايش جان خويش را درتلاوت آيه هاي زمرد گون كتاب جاويدان و غزليت حافظ رها سازند و با گلواژه هاي عشق الهي كه از اعماق هستي آنها خواهد روييد، لبهاي شوق زده خود را بر بستر تحميد يه گذارده و درارتفاع بلندتري عصيان ايستاده ، پشت به جهان مادي نموده و كبوتر دل را به سوي درخت معنا پرواز دهند .


ان شاء الله

دكتر عطاري كرماني