با عضویت در کانال یوتیوب حافظ دیوان از ما حمایت فرمایید :: اینستاگرام :: کانال یوتیوب حافظ دیوان ::
غزلیات حافظ به ترتیب رَوی ( آخرین حرف اصلی قافیه یا ردیف ) :
  الف  |  ب  |  ت  |  ث  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ر  |  ز  |  س  |  ش  |  ع  |  غ  |  ف  |  ق  |  ک  |  ل  |  م  |  ن  |  و  |  ه  |  ی | برچسب ها

طعن حسود - کی شعر خوشا نگیزد خاطره حزین باشد - غزل 161 - 235

235- طعن حسود
کی شعر خوشا نگیزد خاطره حزین باشد   یک نکته ازیندفترگفتیم و همین باشد
از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار   صردملک سلیمانم در زی رنگین باشد
غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل       شاید که چو وابینی خیر تودرین باشد
هرکو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز       نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
حام می و خون دل هریک به کسی دادند       در دایره قسمت اوضاع چنین باشد
 پد رکار گلاب و گل حکم ازلی این بود   کاین شاهدبازاری وان پرده نشین باشد
آن نیست ه حافظ را رندی بشد از خاطر     کان سابقه پیشین تاروز پسین باشد


توضیحات :
 تر (تازه لطیف ) خزین ( بروزن فعیل غمگین اندوهبار ) همین باشد ( مطلب همین است ) نکته ( سخن دقیق ) لعل ( استعاره از لب یار )انگشتری زنهار ( در قدیم وقتی حاکمی اسیر یا گناهکاری را امان می دادبرای انکه کسی راو را اذیت کندتیری یا انگشتری بریا تصدیق به وی می داد = انگشتر = خام و زنهار یعنی امان ) نگین (حکمفرما یی ) طعن ( سرزنش) وابینی ( نیکبنگری = خوب نگاه کنی ) کلک( قلم ) صورتگر چین ( نقاش چین ) معنی بیت 4( هرکسی به لطف هنر و به قلم خیال پرواز من آگاهی پیدا نکند تصور شاعرانه بودن برای او حرام باد اگر چه نفاش چین باشد ) معنی بت 6( حکم ازلی و آغاز خلقت درباره گلاب این بوده که محبوب زیبایی در بازار میان مردم آشکارباشد و گل در پرده غنچه پنهان و پرده نشین باشد )

نتیجه تفال :
1-   مدتی است ه درباره این نیت ناخود آگاه نگران و نارحت هستید باید بگویم که این نارحتی ناشی از تردید جنابعالی می باشد که باید توکل برخدا کنید و از اندیشه سرعت عمل و دقت خود بهره بگیرید البته مصلحت آن می باشد که مدتی حوصله کنید که عجله موجب خرابی و تاخیر این نیت می شود
2-   زیادپافشاری می کنیدبطوریکه اورادر تصمیم گیری و اقدام و حتی علاقه به انجا م کارهایتان مردد ساخته اید
3- لطفا ادامه شرح تفال را در ویدیو زیر تماشا کنید ...
کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :

شرح غزل :

#####

غزل به قلم علامه قزوینی :

#####

غزل به قلم شاملو : 

#####

غزل به قلم الهی قمشه ای :

#####

غزل به قلم عطاری کرمانی :

کی شعر خوشا نگیزد خاطره حزین باشد   یک نکته ازیندفترگفتیم و همین باشد
از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار   صردملک سلیمانم در زی رنگین باشد
غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل       شاید که چو وابینی خیر تودرین باشد
هرکو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز       نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
حام می و خون دل هریک به کسی دادند       در دایره قسمت اوضاع چنین باشد
 پد رکار گلاب و گل حکم ازلی این بود   کاین شاهدبازاری وان پرده نشین باشد
آن نیست ه حافظ را رندی بشد از خاطر     کان سابقه پیشین تاروز پسین باشد


غزل را بشنوید :

#####


کلیپ های مرتبت با غزل :

#####

#####

#####

۱ نظر: