با عضویت در اینستاگرام و کانال یوتیوب حافظ دیوان از ما حمایت فرمایید :: اینستاگرام حافظ دیوان :: کانال یوتیوب حافظ دیوان ::
غزلیات حافظ به ترتیب رَوی ( آخرین حرف اصلی قافیه یا ردیف ) :
  الف  |  ب  |  ت  |  ث  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ر  |  ز  |  س  |  ش  |  ع  |  غ  |  ف  |  ق  |  ک  |  ل  |  م  |  ن  |  و  |  ه  |  ی | برچسب ها

آب حیات - گرد غذار یارمن بنوشت گرد خط - غزل -- 337

337-آب حیات
گرد غذار یارمن بنوشت گرد خط   ماه رحسن رو او راست فتاد در غلط
ازهوس لبش که آن زآب حیات خوشتر است     گشته روان زدیده ام چشمه آب همچو شط
گو به غلامی خودم شاه قبول م یکند   تا به مبارکی دهم بنده به بندگیش خط
گر به هوات می دهم گرد مثال جان و دل     گاه به آب می کشم آتش عشق تو چوبط
آب حیات حافظا گشته خجل زطبع تو     کس بههوای عشق او شعر نگفت ا زاین نمط

توضیحات :
عذار( چهره رخ ) گرد ( اطراف ) گر خط ( خط مدور ) آب حیات ( آب زندگی ) شط ( رودبزرگ ) خودم ( خود مرا ) بط (مرغابی ) طبع ( سرشت قریحه ) نمط ( روش اسلوب ) معنی بیت 1( زا زمان کیهاطاف چهره یار خط مدور کشیده شده ماه آسمان از روی جانان واقعالً به شک افتاده که این روی مدور جانان آیا ماه است ؟ یا خوداوست ) معنی بیت 2( از عشق لب آن جانان که از آب حیات خوشتر است از چشمم گویی رود آب روان شده است ) معنی بیت 3( بگو به پادشاه مرا به غلامی خودش بپذیرد تا به مبارکی بنده به بندگی او تغییر جهت دهم ) معنی کبیت 5( ای حافظ آب حشیات از نظم روان تو شرمنده است زیرا کسی به هوای عشق جانان به این سبک شعر نگفته است )

نتیجه تفال :
1-   انسانی با اراده و صمیمی هستی پس سعی کن زندگی را برای خود بخواهی نه اینکه خود را برای زندگی چون زندگانی ارزش این همه غصه خوردن و حرص ورزی را ندارد
2-عده زیادی به زندگی شما حسادت می ور زند در حالی که شما با دلسردی و کج خلقی و عصبانیت این زندگی شیرین را برخود و خانواده تلخ می سازید و نیروی خانواده ار فرسایش می دهید
3- عشق کیمیایی است که انسان را به کمال می رساند سعی کن این را ه را ادامه دهی که پیروزی در دستان توانای شما قرار دارد و دیگران براین کار شما حسادت می ورزند پس به سخنان آنان وقعی مگذار
4- خوش قلبی هم اندازه ای دارد سعی کن قدری در ارها با فکر و اندیشه عمل کنی تا فریب نخوری
5- مژده ای دریافت می کنی و سفر کرده باز می آید و پیامی شادی آور خواهی شیند که بسیار گشایش دارد
6- مسافرت را توصیه نم یکنم چون بیماری می آورد اما فروش صالح است و تغییر شغل نیز مفیداست
7- همین پنجشنبه به یکی از مشاهد متبرکه برو و راز و نیاز کن که گشایش حاصل می شود
8- اگر می خواهید به سفر بروید و ی اسف رخوبی رانجام گیرد در 4 شب متوالی با حضور قلب و معنی از سوره مبارکه رعد از آیه 3 تا 6 ایه بعد از آنرا بخوانید
9- به ودی باد را در خواب خواهید دید تعبیرش اینکه برای امری مهم خود یا پدر یا همسرتان انتخاب شده است و موفقیت به زودی به سراغ شمام یآید ولی برای رسیدن به این موفقیت تلاظ و کوشش لازم است واز طرف دیگر پس از طوفان شددی باد ملایم می وزد دلیل آنست که در زندگی احساسی و عاطفی و عشقی ویژه ای قرارد گرفته ایدکه باید یا پول و مقام یا عشق را انتخال کنید
11- ضرری متوجه خانواده شما شده است بگویید ناراحت نباشند به زودی جبان می شود و شخصی که مرتکب این عمل شده تا دو هفته دیگر به سزای اعمالش می رسد
12- اوضاع به زودی چنان تغییر خواهد کرد که موجب شادی و تحول شگرفی خواهد شد نگران نباشید


کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :

شرح غزل :

#####

غزل به قلم علامه قزوینی :

#####

غزل به قلم شاملو : 

#####

غزل به قلم الهی قمشه ای :

#####

غزل به قلم عطاری کرمانی :

گرد غذار یارمن بنوشت گرد خط   ماه رحسن رو او راست فتاد در غلط
ازهوس لبش که آن زآب حیات خوشتر است     گشته روان زدیده ام چشمه آب همچو شط
گو به غلامی خودم شاه قبول م یکند   تا به مبارکی دهم بنده به بندگیش خط
گر به هوات می دهم گرد مثال جان و دل     گاه به آب می کشم آتش عشق تو چوبط
آب حیات حافظا گشته خجل زطبع تو     کس بههوای عشق او شعر نگفت ا زاین نمط


غزل را بشنوید :

#####


کلیپ های مرتبت با غزل :

#####

#####

#####

۳ نظر: