با عضویت در کانال یوتیوب حافظ دیوان از ما حمایت فرمایید :: اینستاگرام :: کانال یوتیوب حافظ دیوان ::
غزلیات حافظ به ترتیب رَوی ( آخرین حرف اصلی قافیه یا ردیف ) :
  الف  |  ب  |  ت  |  ث  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ر  |  ز  |  س  |  ش  |  ع  |  غ  |  ف  |  ق  |  ک  |  ل  |  م  |  ن  |  و  |  ه  |  ی | برچسب ها

۱۳۹۳ مهر ۲۱, دوشنبه

چشم پرخمار - ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن - غزل 394 - 438

438- چشم پرخمار
اي روي ماه منظر تو نوبهار حسن           خال وخط تو مركز لطف و مدار حسن
درچشم پرخما رتو پنهان فنون سحر         در زلف  بي قرار تو پيدا قرار حسن
ماهي نتافت همچو تو ا زبرج نيكويي   سروي نخاست چون قدت ازجويبار حسن
رم شد از ملاحت تو عهد دلبري         فرخ شد از لطافت تو روزگار حسن
از دام زلف و دانه خال تو در جهان       يك مرغ دل نماند نگشته شكا رحسن
دايم به لطف طبع فلك از ميان جان   مي پرورد بهناز ترا دركنار حسن
گرد لبت بنفشه از آن تازه و تست         كاب حيات مي خورد ا زچشمه سار حسن
حافظ طمع بردي كه بيند نظير تو           ديار نيست جز رخت اندر ديار حسن

توضيحات :
معني بيت 1( اي كسي كه چهرهايت منظره زيباي ماه را به ياد مي آورد و بهار زيبايي جهان است خيال سياه چهره تو مرز دايره زيبايي وسبزه چهره تو محيط ان دايره مي باشد همه وجود تو لطيف وزيبايي است ) برج نيكويي ( برج آمسان زيبايي ) نخاست ( بلند نشد = قام نكرد ) مالحت ( زيبايي ) معني بتي 3( از آمسان زيبايي ماهي مانند تو طلوع نكرد و از جويبار حسن مانند قدر عناي تو سوي قايم نكرد ) معني بيت 4( زمان دلبري از ملاحت و زيبايي تو رونقگرفت و شاد شد و دوران خوبي و زيبايي از لطافت تو مبارك شد ) معني بيت 8( حافظ اميد ندارد كه ديگر كسي به مانند جمال تو پيدا كند زيرا جز روي دلگشاي تو در سرزمين زيابيي چهره هاي وجود ندارد )

نتيجه تفال :
1-   خواجه در بيت هاي 5-6-7- به ترتيب فرمايد ( هردلي كه در عالم است از بند گيسو  و دانه خال تو رهايي ندرا و صيد جمال تو شد )( روزگار مرتبا از صميم قلب و با مهرباني تو را در آغوش زيبايي خدادادي پرورش مي هد )( بر اطراف لبان زيباي تو بنفشه است و خط سبزت از آن جهت خرم و باطراوات مي باشد كه آب نوشين بقا از جويبار بوستان زيبايي تو مي نوشد ) حافظ شما را زيبا توصيف كرده است
2-   شما انساني منحصر به فرد مي باشيد و خداوند حسن ظاهري و باطني را در وجودتان قرارد داده است پس ناله و گله داشتن ناشكري محض مي باشد برخداوند توكل كن و با سرعت و دقت تلاش كنيد كه موفقيت در چند قدمي جنابعالي است
3-   به شما مژده مي دهممقام بزرگي پيدا مي كنيد بطوريكه بر عده اي حكوم خواهيد كرد و همه شمارا دوست خواهند داشت و سخنان جنابعالي را از جان ودل خواهند شنيد و و به كار خواهند بست و عده اي از پرتو فعاليت شما به آسودگي زندگي خواهند كرد ودعا گوي شما خواهند بود اين نيت برآورده مي شود جاي هيچ گونه نگراني وجود ندراد پس ترديد را زا دل خارج سازيد و برخداوند توكل داشته باشيد
4-   فرزندم تنهايي گاه محصول نقص است و گاه كمال آنانه بر اثر نقص دروني هيچ كس را به رسميت نمي شناسند تنها مي شوند و نيز آ»انكه در اوج تتنهايي خدار در هستي به رسميت مي شناسند تنهامي شوند ولي تنهايي را دلك نيم كنند و انسانهاي موفقيهستند كهخورشيد به آنها هر بامدادان سالممي كند از طريق امواج و اينترنت و ماهواره خبرهاي خوشي رادريافت   مي كنيد مبارك است .
5-   از طريق امواجو اينترنت وماهواره خبرهاي خوشي دريافت مي كنيد مبارك است


کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :

شرح غزل :

#####

غزل به قلم علامه قزوینی :

ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن
در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر در زلف بی‌قرار تو پيدا قرار حسن
ماهی نتافت همچو تو از برج نيکويی سروی نخاست چون قدت از جويبار حسن
خرم شد از ملاحت تو عهد دلبری فرخ شد از لطافت تو روزگار حسن
از دام زلف و دانه خال تو در جهان يک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن
دايم به لطف دايه طبع از ميان جان می‌پرورد به ناز تو را در کنار حسن
گرد لبت بنفشه از آن تازه و تر است کب حيات می‌خورد از جويبار حسن
حافظ طمع بريد که بيند نظير تو ديار نيست جز رخت اندر ديار حسن


غزل به قلم شاملو : 

#####

غزل به قلم الهی قمشه ای :

#####

غزل به قلم عطاری کرمانی :

اي روي ماه منظر تو نوبهار حسن           خال وخط تو مركز لطف و مدار حسن
درچشم پرخما رتو پنهان فنون سحر         در زلف  بي قرار تو پيدا قرار حسن
ماهي نتافت همچو تو ا زبرج نيكويي   سروي نخاست چون قدت ازجويبار حسن
رم شد از ملاحت تو عهد دلبري         فرخ شد از لطافت تو روزگار حسن
از دام زلف و دانه خال تو در جهان       يك مرغ دل نماند نگشته شكا رحسن
دايم به لطف طبع فلك از ميان جان   مي پرورد بهناز ترا دركنار حسن
گرد لبت بنفشه از آن تازه و تست         كاب حيات مي خورد ا زچشمه سار حسن
حافظ طمع بردي كه بيند نظير تو           ديار نيست جز رخت اندر ديار حسن

غزل را بشنوید :

#####


کلیپ های مرتبت با غزل :

#####

#####

#####

۳ نظر: