با عضویت در کانال یوتیوب حافظ دیوان از ما حمایت فرمایید :: اینستاگرام :: کانال یوتیوب حافظ دیوان ::
غزلیات حافظ به ترتیب رَوی ( آخرین حرف اصلی قافیه یا ردیف ) :
  الف  |  ب  |  ت  |  ث  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ر  |  ز  |  س  |  ش  |  ع  |  غ  |  ف  |  ق  |  ک  |  ل  |  م  |  ن  |  و  |  ه  |  ی | برچسب ها

۱۳۹۳ مهر ۲۱, دوشنبه

عروس غنچه - بهار و گل طرب انگيز گشت و توبه شکن - غزل 388 - 442

442 - عروس غنچه
بهار و گل طرب انگيز گشت و توبه شكن     بشادي رخ گل بيخ غم زدل بركن
رسيد باد صبا عنچه در هواداري           زخود برون شد وبرخوددريد پيراهن
طريق صدق بياموز از آب صافي دل           براستي طلب آزادگي زسرو چمن
زدستبرد صبا گرد گل كلاه نگر         شكنج گيسوي سنبل ببين به روي سمن
عروس غنچه رسيد ز حرم به طلاع سعد   بعينه دل و دين مي برد به وجه حسن
صفير بلبل شوريده و نفير هزار           براي وصل گل آمد برون زبيت حزن
حديث صحبت خوبان و جام باده بگو     به قول حافظ و فتواي پير صاحب فن

توضيحات :
معني بيت 1( بهر و گل شادي افزا شد و توبه اي را كه مستان براي نوشيدن باده رده بودند شكستند پس به شادكامي چهره گل غم را از دل ريشه كن و جدا كن ) هواداري ( هواخواهي = از شدت شوق ) زخود برون شد (ازحالت غنچه بودن خارج شد ) طريق صدق ( راه و روش راستي ) مفهوم بيت 3( صفاي باطن اگر مي خواهي از آب صاف طلب كن ه ظاهر و باطن آن يكي است و اگر مي خواهي آزاده عالم باشي مانند ردخت سروفاقد تعلقات و ميوه باش ) معني بيت 4( ا زهنرنمايي باد صبا و از دستبرد او به اطراف گل نگاه ن كه گيسوان آنرا پرچين كرده است و به روي سمن پيچ و تاب گيسوي سنبل رانظاره كن ) معني بيت 5( غنچه مانند عروسي از سراپرده با اقبال نيكو خارج شد و ظاهر گرديد و بي پروا دل و دين مار ابا چهره زيبايش مي ربايد ) صفير ( صدا بانگ ) شوريده( عاشق ) نقير ( فرياد ) هزار ( بلبل ) بيت ( خانه ) حزين ( اندوه ) بيت حزن ( در اينجا زمستان ) معني بيت 7( اي حافظ خبر قصه دوران را با آواز مطرب و به فتواي پير صاحب فن و پير مغان از جام باده بخواه )

نتيجه تفال :
1-بهار آمد و گل سرور و شادي بوجود آورد بنابراين لازم است اينك شاد و خسند باشي و غم را از دل بيرون كني زيرا زمان شادي و نشاط است غم و غصه خوردن معني و موقعيت ندارد
2-راه صداقت را از آب صاف بياموز كه ظاهر وباطنش يكي است و راستي را نيز از سرو ياد بگير كه نمادآزادگي و خوش قامتي است
3- تمام ناراحتيهاي شما بر اثر غم و غصه بيهود ه است در حاليكه فرار از سرنوشت غير ممكن مي باشد از ازل براي هركس سرنوشتي رقم زده اند براي جنابعالي نيز چنين تعيين كرده اند اندوهگين مباش
4- طرف مقابل اين نيت بسيار حيله گر و مكار است بايد بيشتر مواظب باشيد فكر م يكني كاري كه خواهي كرد سود آور است اما به راحتي به دست نيم آيد ولي موفقيت و پيروزي با شماست حتماً موفق مي شويد به شرط آنكهدستا زغم و غصه برداري و با توكل برخدا و پشتكار و كوش وضعي برا يخود فراهم سازي
5- در اين هفته مرد حقي را خواهي ديد كه نفس گرمي دارد از نصايح او بهره مند شود
6- عبارتي شيرين براي شما درام ( سعي كن هميشه حرص زياد را با قناعت از بين ببري و با كوتاه كردن آرزو حلاوت و شيرني زهد را بدست آوري دل هم بوسيله يا خدا در خلوتها نرم و خاضع كني )
7- پدر يا مادر يا اقوام او هيچ گونه تقصيري ندارند بلكه عامل اصلي لجبازي و يكدنگي خود او مي باشد ه ميخواهد ثابت كند فردي مستقل است و خود راكسي مي داند
8-با بگومگو چيزي درست نمي شود بلكه با محبت كارها آسان تر مي شود


کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :

شرح غزل :

#####

غزل به قلم علامه قزوینی :

بهار و گل طرب انگيز گشت و توبه شکن به شادی رخ گل بيخ غم ز دل برکن
رسيد باد صبا غنچه در هواداری ز خود برون شد و بر خود دريد پيراهن
طريق صدق بياموز از آب صافی دل به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن
ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر شکنج گيسوی سنبل ببين به روی سمن
عروس غنچه رسيد از حرم به طالع سعد به عينه دل و دين می‌برد به وجه حسن
صفير بلبل شوريده و نفير هزار برای وصل گل آمد برون ز بيت حزن
حديث صحبت خوبان و جام باده بگو به قول حافظ و فتوی پير صاحب فن


غزل به قلم شاملو : 

#####

غزل به قلم الهی قمشه ای :

#####

غزل به قلم عطاری کرمانی :

بهار و گل طرب انگيز گشت و توبه شكن     بشادي رخ گل بيخ غم زدل بركن
رسيد باد صبا عنچه در هواداري           زخود برون شد وبرخوددريد پيراهن
طريق صدق بياموز از آب صافي دل           براستي طلب آزادگي زسرو چمن
زدستبرد صبا گرد گل كلاه نگر         شكنج گيسوي سنبل ببين به روي سمن
عروس غنچه رسيد ز حرم به طلاع سعد   بعينه دل و دين مي برد به وجه حسن
صفير بلبل شوريده و نفير هزار           براي وصل گل آمد برون زبيت حزن
حديث صحبت خوبان و جام باده بگو     به قول حافظ و فتواي پير صاحب فن


غزل را بشنوید :

#####


کلیپ های مرتبت با غزل :

#####

#####

#####

۳ نظر: