با عضویت در اینستاگرام و کانال یوتیوب حافظ دیوان از ما حمایت فرمایید :: اینستاگرام حافظ دیوان :: کانال یوتیوب حافظ دیوان ::
غزلیات حافظ به ترتیب رَوی ( آخرین حرف اصلی قافیه یا ردیف ) :
  الف  |  ب  |  ت  |  ث  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ر  |  ز  |  س  |  ش  |  ع  |  غ  |  ف  |  ق  |  ک  |  ل  |  م  |  ن  |  و  |  ه  |  ی | برچسب ها

حسن جمال - حسن و جمال تو جهان جمله رفت طول و عرض - غزل -- 335

335- حسن جمال
حسن و جمال تو جهان جمله رفت طول و عرض   شمس و فلک خجل شده از رخ خوب ماه ارض
دیدن حسن و خوبیت بر همه خلق واجبست     رویت روت بلکه بر جمله ملایک است فرض
از رخ تست مقتبس خور زچهارم آسمان   همچو زمین هفتمین مانده بزیر بار قرض
جان که فدای او نشد مرده جاودان بماند   تن که اسیر او نشد لایق اوست قطع و برض
بوسه به خاک پای او دست کجا دهد تو را   قصه شوق حافظا باد رساندت به عرض

توضیحات :
خجل(شرمنده ) طول و عرض ( دراز و پهنای جهان ل هستی ) رخ خوب ماه ارض ( چهره محبوب که روی زمین است ) مقتبس ( اسم فاعل از باب افتعال = اقتباس کنند ه طالب ولی بعضی اسم مفعول می دانند که در معنی درست نمی آید ) برض ( شخصی که قسمتی از ما خود را بهدیگری می دهد = قطع ) معنی بیت 1( زیبایی محبوب تمام عالم را پرکرده است بدین جهت خورشید آسمان از چرهره زیبای جانان ما که ماه زمین است شرمنده گشته است) معنی بیت 2( دیدن خوبی و زیبایی تو برهمگان واجب می باشد حتی دیدن رویت برای فرشتگان نیز واجب است ) معنی بیت 3( خورشید در آسمان چهارما زچهره تو نور خود را می گیرد بهمین جهت طبقه هفتم زمین زیر بار قرض توست ) معنی بیت 4( جانی که فدای جانان نشود مانند مرده ابدی است و تنی که اسیر جانان نگردد شایسته قطع می باشد ) معنی بیت 5( ای حفظ به خاک پای جانان بوسه زدن کدام موقع برایت میسر می گردد پس داستان تو را تنها باد به جانان عرض میکند  )

نتیجه تفال :
1-خوشا به حالت که حسن و جمال درونی و بیرونی شما عرض و طول جهان را گرفت و تمام عالم را پرکدره بطوری که خورشید از رخ ماه روی زمین شرمنده گشته است بنابراین دیدن حسن و زیبایی تو بر تمام مردم واجب است و حتی ملایک عالقه به دیدار دارند و خورشید در آسمان چهارم از رخ شما نور می گیرد مانند ماه که از خورشید کسب نور می کند با این لطف و نکویی چا باید غمگین و افسرده باشی بدان که حتماً به مرادت می رسی اما کمی صبر و شکیبایی لازماست
2-جانی که فدای جانان نشود مثل مرده ابدی می باشد و تنی که اسیر جان نگردد شایسته قطع هقطعه شدن می باش
3- قصه و داستان خود را برای یکی از خردمندان فامیل تعریف کن وا زاو راهنمایی بخواه کهان شاء الله به مرادت برسی صبر وشکیبایی عامل اصلی پیروزی شماست
4-سفر ار توصیه م یکنم ولی خرید نافع نیست اما فروش سود آور می باشد
5- د رتحصیل و کشاوری و تجارت نفع فراوان وجود دارد نذر خود ار ادا کن که به مرادت می رسی
6- اگر فرزند می خواهید در 7 شب متوالی با حضور قلب و معنی ا زسوره مبارکه الصافات آیه 77 تا 8 آیه بعد از آنرا بخوانید
7- به زودی خوابی خواهید دید که در افیانوس یا دریا شنامی کنید تعبیرش اینکه در این دنیا آرامشی به مشا دست م یدهد و باید در انتظار پیشامدی نیکو باشید و اقبال شما رو به سعد می باشد و مسوولیتی بزرگ به مشا یا پدر یا همسرتان محول می شود که کارکردی عالی خواهد داشت و پس ازآن خانواده از لذتی شیرین برخوردار می شوند
8- درکارها زیاد تردید ودو دلی به خود راه ندهید بلکه در هر کاری ابتدا فکر کنید و آنگاه مصمم گام بردارید تا موفقیت شما حتمی گردد
9- به زودی ملاقاتی در پیش خواهد بود که مقامی یا پولی نصیب خانواده شما خواهد شد
10- افکار تردید آمیز را از ذهن خود خارج سازید
11- د رامور تحصیل و شغلی به زودی موفق می شوید
12- از رایانه واینترنت بیش از اندازه کمک نگیرید اتکاء به آنها نافع نمی باشد


کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :

شرح غزل :

#####

غزل به قلم علامه قزوینی :

#####

غزل به قلم شاملو : 

#####

غزل به قلم الهی قمشه ای :

#####

غزل به قلم عطاری کرمانی :

حسن و جمال تو جهان جمله رفت طول و عرض   شمس و فلک خجل شده از رخ خوب ماه ارض
دیدن حسن و خوبیت بر همه خلق واجبست     رویت روت بلکه بر جمله ملایک است فرض
از رخ تست مقتبس خور زچهارم آسمان   همچو زمین هفتمین مانده بزیر بار قرض
جان که فدای او نشد مرده جاودان بماند   تن که اسیر او نشد لایق اوست قطع و برض
بوسه به خاک پای او دست کجا دهد تو را   قصه شوق حافظا باد رساندت به عرض

غزل را بشنوید :

#####


کلیپ های مرتبت با غزل :

#####

#####

#####

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر