با عضویت در اینستاگرام و کانال یوتیوب حافظ دیوان از ما حمایت فرمایید :: اینستاگرام حافظ دیوان :: کانال یوتیوب حافظ دیوان ::
غزلیات حافظ به ترتیب رَوی ( آخرین حرف اصلی قافیه یا ردیف ) :
  الف  |  ب  |  ت  |  ث  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ر  |  ز  |  س  |  ش  |  ع  |  غ  |  ف  |  ق  |  ک  |  ل  |  م  |  ن  |  و  |  ه  |  ی | برچسب ها

ندارم باک - هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک - غزل 300 - 350

350- ندارم باک
هزار دشمنم ار میکنند قصد هلاک       گرم تو دوستی از دشمنان ندرام باک چ
مرا امید وصال تو زنده می دارد     وگرنه هر دمم از هجر تست بیم هلاک
نفس نفس اگر از باد نشنوم بویت     زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک
رود ره خواب د چشم از خیال تو هیهات     بود صبور دل اندر فراق تو حاشاک
اگر تو زخم زنی به کهدیگری بمرهم   وگرتو زهر دهی به که دیگری تریاک
بضرب سیفک قتلی حیاتنا ابدا     لان روحی قد طاب ان یکون فداک
عنان مپیچ که گر می زنی به شمشیرم سپرکنم سرو دستت ندارم ا زفتراک
ترا چنانکه تویی هر نظ رکجا بیند   به قدر بینش خود هر کسی کند ادارک
به چشن خلق عزیز جهان شود حافظ     که بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک

توضیحات :
باک ( پروا ترس و اخنه ) وصال ( دیدارد ملاقات ) وگرنه ( والا) هردمم ( هربار ) هجر ( دوری جدایی ) نفس نفس ( هردم یا هر نفس ساعت به ساعت قید زمان ) زمان زمان ( لحظه به لحظه ) هیهات ( صورت و شبه جمله بعید و دور است ) حاشاک ( حاشاک لک = هرگز ابدا) به ( بهتر ) تریاک ( پادزهر ) عنان مپیچ ( رو برمگردان ) فتراک ( تسمه زیر دوال کمر اسب ) مکنت ( نیاز حاجت ) معنی بیت 6( کشته شدن من به ضلب شمشیرت برای من زندگی جاوید و همیشگی است زیا اگر روحم فدایت شود بسیار شاد م یگردد ) معنی بیت 7( از من روی برمگردان زیرا اگر مرا به شمشیر هم بزنی سرم را سپر میکنم و دست از دوال تسمه اسب تو برنمی دارم ) معنی بیت 9( حافظ د رنظر مردم زمانی گرامی باشد که بر آستان تو روی نیاز برخاک می گذارد )

نتیجه تفال :
1-خواجه در بیتهای 2-3-8- به ترتیب فرماید ( امید وصال تو مرازنده نگاه م یدارد و الا صد بار بیم آن میرفت که از فراق تو بمیرم )( اگر هر دم و هرساعت از با صبا بوی عطر آگین و روح بخش تو را نشنوم لحظه به لحظه مانند گل گریبان خود را از غم دوریت پاره م یکنم )( هرکس و هر دیده تو ار آنگونه که واقعالً هستی نمی بیند ونمیشناسد زیرا هرکس بهاندازه درک خود می فهمد ) تفسیر کنید
2-جنابالی از روحیه ای بسیار قوی برخوردارید این خصلت بسیار پسندیده می باشد همگان را شیفته خود می سازیذ بطوریکه او نیز ا ز صمیم قلب خواستار شماست ولی قدرت ابراز ندارد و جبروت و عظمت اندیشه و کار شما مانع ابراز می گردد میدان دهید تا مصمم تر عمل کند
3- انسانی وفادار و پایبند قول و قراری بهمین جهت تاکنون عوامل متعددی برا شما پیش آمد ه که م یتوانستید را خود را عوض کنید اما لازم است یک بار دیگر به او فرصت دهید بعد اقدام کنید
4- این نیت بنحوی که جنابعالی تصورش را هم نمی کردید انجام می شود و خداوند یاریتان خواهد کرد نگران نباشید
5- ناراحتی و مشکلی در خانه شما بوجود آمده ولی به زودی برطرف م یشود پس نذر خود را ادا کنید و به یکی از مشاهد متبرکه بروید
6- فرزندان شایسته که 4 نفرند با همسری مهربان در طالع دارید ارزش آ»ها را بدانید و دست از وسواس بردارید
7-اگر می خواهید ره از کا رشما گشوده گردد در 7 شب متوالی با حضور قلب و معنی از سوره مبارکه بقره آیه 273 تا 5 آیه بعد از آن را بخوانید
8- از طریق اینترنت ملاقاتهایی خواهید داشت ولی جدی نگیرید
9- در امور تحصیلی و عشقی موفقیت حاصل می شود .کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :

شرح غزل :

#####

غزل به قلم علامه قزوینی :

هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک
مرا اميد وصال تو زنده می‌دارد و گر نه هر دمم از هجر توست بيم هلاک
نفس نفس اگر از باد نشنوم بويش زمان زمان چو گل از غم کنم گريبان چاک
رود به خواب دو چشم از خيال تو هيهات بود صبور دل اندر فراق تو حاشاک
اگر تو زخم زنی به که ديگری مرهم و گر تو زهر دهی به که ديگری ترياک
بضرب سيفک قتلی حياتنا ابدا لان روحی قد طاب ان يکون فداک
عنان مپيچ که گر می‌زنی به شمشيرم سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک
تو را چنان که تويی هر نظر کجا بيند به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک
به چشم خلق عزيز جهان شود حافظ که بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک


غزل به قلم شاملو : 

#####

غزل به قلم الهی قمشه ای :

#####

غزل به قلم عطاری کرمانی :

هزار دشمنم ار میکنند قصد هلاک       گرم تو دوستی از دشمنان ندرام باک چ
مرا امید وصال تو زنده می دارد     وگرنه هر دمم از هجر تست بیم هلاک
نفس نفس اگر از باد نشنوم بویت     زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک
رود ره خواب د چشم از خیال تو هیهات     بود صبور دل اندر فراق تو حاشاک
اگر تو زخم زنی به کهدیگری بمرهم   وگرتو زهر دهی به که دیگری تریاک
بضرب سیفک قتلی حیاتنا ابدا     لان روحی قد طاب ان یکون فداک
عنان مپیچ که گر می زنی به شمشیرم سپرکنم سرو دستت ندارم ا زفتراک
ترا چنانکه تویی هر نظ رکجا بیند   به قدر بینش خود هر کسی کند ادارک
به چشن خلق عزیز جهان شود حافظ     که بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک


غزل را بشنوید :

#####


کلیپ های مرتبت با غزل :

#####

#####

#####

۱ نظر:

  1. حرف نداره فأل از ديوان خواجه شيراز لسان الغيب و ممنونم از شما اعتقاد دارم به اين متابًنورانى منأى از معنويات

    پاسخحذف