با عضویت در کانال یوتیوب حافظ دیوان از ما حمایت فرمایید :: اینستاگرام :: کانال یوتیوب حافظ دیوان ::
غزلیات حافظ به ترتیب رَوی ( آخرین حرف اصلی قافیه یا ردیف ) :
  الف  |  ب  |  ت  |  ث  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ر  |  ز  |  س  |  ش  |  ع  |  غ  |  ف  |  ق  |  ک  |  ل  |  م  |  ن  |  و  |  ه  |  ی | برچسب ها

۱۳۹۳ مهر ۲۱, دوشنبه

آب ركني - در بدخشان لعل اگر از سنگ مي آيد برون - غزل -- 449

449- آب ركني
در بدخشان لعل اگر از سنگ مي آيد برون   آب ركني چون شكر از تنگ مي آيد برون
در درون شهر شيراز از در هر خانه اي           دلبري رعناي شوخ شنگ مي آيد بون
ازسراي قاضي و مفتي و شيخ و محتسب   باده هاي بي غش و گلرنگ مي آيد برون
بر سر منبر بوقت وجد رزاقي حلال           از سر دستار واعظ بنگ مي آدي برون
در درون باغها زآواز مرب صبح و شام       واي بلبل با نواي چنگ مي آدي برون
در چنين شهري به هجر يار واندوه فراق     حافظ از خنه چنين دلتنگ مي آيد برون

توضيحات :
معني بيت 1( در سرزمين بدخشان تركستان اگر لعل ازسنگ بيرون مي زند آب ركناباد شيراز انند شك رشيرين ا زمحله تنگ برون مي ريزد 9‌معني بيت 2( در شهر شيراز ا زدر هرخانه اي يك دلبر زيبا و باكرشمه و ناز بيرون مي آيد ) معني بيت 3( ازخانه قاضي و فتوا دهنده و شيخ و زاهد و نهي كنند شرع شراب خالص و قرمز بيرون مي افتد= ظاهرش برخالف باطن اوست ) معني بيت 5( درميان باغها صبح و شام از آواز مطب به همراه موسقي فرياد  و فغان بلبل شنيده م يشود و چهچه مي زنند ) معني بيت 6( در چنين شهري از بدحادثه حفاظ مبتلا به فراق يا راست و با اندوه بسيار ازخانه خارج مي شود )

نتيجه تفال :
1-   فكر نكن كه زندگي ديگران عالي استو فقط شما درد سر داريد اين مانند آن است كه اگر در بدخشان لعل وجود دارد در شيراز خودمان آبي چون شك رموجود است پس قدر زندگي خودرا بدان هر چند فالني داراي امكانات بسيار است ولي از درد درونش خبر نداريد زيرا شما نيز داراي امكانات ديگري هستيد پس غصه خوردن شما بيهوده است
2-   از وضع خوبي برخوردار هستيد اما بيش ا زاندازه به كا رديگران توجه م يكنيد يا حسد مي ورزيد د رامور ديگران بي جهت دخالت م يكنيد و بيش ا زاندازه غلو مي نيد و دل را به باده غرور مي سپاريد سعي كنيد واقع گرا باشيد
3-   وقتي چراغ صاعقه سحابي روشن باشد هرگز خاموش نمي وشد آتش محبت جانان به وجود شما اتفاده تا از قلب شمانور عشق پرتو افشاني كند
4-   خوش خبر باش كه ديشب فرشته عالم غيب مژده اي داد كه باران رحمت خداوند عمومي است و شامل تمام موجودات مي شود ولي دلي پر از عشق مي خواهد و سري مملو از محبت كه بتواندالطاف الهي را درك كند پس نبايد هيچ كس ا ز رحمت خدا نااميد باشد باشد بويژه شما كه داراي امكانات زيادي هستيد و ستاره اقبال شما د ربرج سعد است و جاي هيچ گونه نگراني نمي باشد
5-   چرا رنج و اندوه به دل راه مي دهي دنيا ارزش اين همه ناراحتي را ندارد بايد صبر و شكيبايي داشته باشيد
6-   خيلي پر توقع هستي ووقتي چيزي را مي خواهي به هر دري مي زني و فكر آينده ار نمي كين به شما پند مي دهم كه عاقبت نگر و اقع گرا باش
7-   مسافرت صلاح نيست اما مژدهاي دريافت مي كنيد خريد و فروش اشكالي ندارد بيمار حالش همانند گذشته خواهد بود در تحصيل حتماً موفق مي شوي و حاصل كار خوبست
8-   رنگ سبز روشن يا نارنجي را برايتان پيشنهاد م يكنم كه علاوه بر زيابي و ملاحت موجب افزايش اعتمادو درونگري و برونگري جنابعالي خواهد شد و در مجالس ومحافل برتري مي يابيد
9-   پاي بندي و علاقه زياد به اينترنت ورايانه و امواج موجب عدم تفكر وتحرك مي شود اندازه نكو دا ركه اندازه نكوستکمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :

شرح غزل :

#####

غزل به قلم علامه قزوینی :

#####

غزل به قلم شاملو : 

#####

غزل به قلم الهی قمشه ای :

#####

غزل به قلم عطاری کرمانی :

در بدخشان لعل اگر از سنگ مي آيد برون   آب ركني چون شكر از تنگ مي آيد برون
در درون شهر شيراز از در هر خانه اي           دلبري رعناي شوخ شنگ مي آيد بون
ازسراي قاضي و مفتي و شيخ و محتسب   باده هاي بي غش و گلرنگ مي آيد برون
بر سر منبر بوقت وجد رزاقي حلال           از سر دستار واعظ بنگ مي آدي برون
در درون باغها زآواز مرب صبح و شام       واي بلبل با نواي چنگ مي آدي برون
در چنين شهري به هجر يار واندوه فراق     حافظ از خنه چنين دلتنگ مي آيد برونغزل را بشنوید :

#####


کلیپ های مرتبت با غزل :

#####

#####

#####

۱ نظر:

  1. بیت چهارم مصراع اول درست چنین است که :
    بر سر منبر بوقت وجد و زراقی حال
    زراقی حال یعنی اوج زرق و ریا که مختص واعظ است 😃

    پاسخحذف